Home
Evolutie
Klimaat
Genealogie
Contact
Links

Welkom op Genevo, de persoonlijke site van Willem Schot.
Het leven is helder als zuiver water, maar ondoorgrondelijk diep.
Het leven ontgroeit ook het water, zoals de knop van de lotus.
Het leven spreekt tot ons zonder taal en haar communicatie is eindeloos.
Wij kunnen alles van het leven niet overzien en kunnen alleen geloven in de eenheid van het leven, evenals onze voorouders.
Hun geloof was hun gebrek aan kennis en wij denken wel veel te weten over het leven.
De oorsprong van het leven werd beschreven door religie en mystiek.
Nu geloven wij dat haar oorsprong beschreven is door de rationele wetenschap.
Maar waarom zijn zij het niet met elkaar eens?
Waarom zou de mystiek niet rationeel zijn en waarom zou de wetenschap niet mystiek zijn?
Goede rationalistische filosofen, als Spinoza, beschouwen deze strijd dan ook als een misverstand.
Kortom het leven intrigeert mij en maakt mij nieuwsgierig te weten  wie onze voorouders zijn en waarom wij van hen verschillen….en aldus maakte ik een stamboom van mijn familie èn ging de evolutie bestuderen.

Een merkwaardige combinatie zou men denken. Inderdaad zag ik dat ook als twee verschillende hobby’s, zonder verband, maar toch is er later een link ontstaan tussen de genealogie en de evolutie studie. Het onderzoek naar voorouders is erg leuk, maar de studie van de evolutie ontstond door principiële vragen, zoals hoe is het mogelijk dat genetische systemen zomaar veranderen en dat er zomaar nieuwe soorten ontstaan door deze passieve selectie op externe voorwaarden, zoals mij dat geleerd was. Ik wilde daar dus het mijne van weten. Eerst wilde ik haarfijn weten wat nu de basis hiervan is: wat is de officiële wetenschappelijke leer van de micro-evolutie, dus de leer over de genetische veranderingen binnen de soort, waarin door selectie of toeval de gemuteerde genen verscheiden worden doorgegeven aan de volgende generaties. Deze mathematische berekeningen over de doorgegeven genen en hun waarschijnlijkheid is een belangrijke theoretische basis voor de evolutietheorie en moet dus zeer duidelijk en overzichtelijk uiteen zijn gezet in leerboeken en de wetenschappelijke publicaties veronderstelde ik, maar dat bleek niet het geval.  De berekeningen, die ik vond over de genetic drift stelden mij teleur, omdat ze niet de directe informatie gaven voor differentiatie van de aantallen doorgegeven genen. Daarom ging ik zelf maar aan het rekenen met de statistische verdelingen om toch een idee te krijgen over de micro-evolutie, alvorens de informatie over de macro-evolutie te kunnen beschrijven. Mijn ideeën en berekeningen over de micro-evolutie worden op deze site gepubliceerd. Het is dus in opzet een filosofische studie, als begin voor een bredere studie over de evolutie, die ik nog wil maken. Hier volgt de samenvatting.

 

Samenvatting
Je verwacht dat de genetische veranderingen in een populatie beschreven zijn als toevallig dan wel niet toevallig en dus selectief, maar dat blijkt niet het geval. Toevallige genetische veranderingen worden in de literatuur bijna altijd beschreven als genetic drift met veranderingen in de mate van heterozygotie, waaruit de genfrequenties en dus de random genetische veranderingen niet te herleiden zijn. Getracht is daarom een uniforme theorie te ontwikkelen waarbij de random te verwachten genetische verandering als de neutrale theorie en nulhypothese geldt voor de selectie. Uitgaande van de voortplanting en genoverdracht van het individu in een grote populatie is de Poisson verdeling de aangewezen methode om de random verwachte genetische verandering te berekenen. Echter ook bij kleine populaties blijkt de Poisson verdeling nauwkeurig en goed toepasbaar. Dat laat toepassing van de binomiale verdeling hier ook duidelijk zien; ook wordt hierdoor de afname in heterozygotie bij de genetic drift eenvoudig inzichtelijk. De Poisson verdeling blijkt zeer flexibel te zijn in die zin dat parameters die de intensiteit bepalen de populatie dynamiek goed beschrijven, dus verandering in omvang en de allel selectie. Met behulp van deze parameters kan men ook de gecompliceerde invloed van de selectie op het spoor komen. Ook met een eenvoudige toepassing blijken er direct al aanwijzingen dat de selectie bij mensen met het intreden van de moderne samenleving plotseling is stilgezet. Nagegaan wordt wat aan het optreden van mutaties relevant is voor de dynamiek van de soorten en de genetische veranderingen. Door eenvoudigweg verdelingen te maken wordt het doorgeven van de allelen in samenhang met de random variatie in de effectieve voortplanting nagegaan. Deze verdelingen worden dan over enkele generaties gesuperponeerd. Deze superpositie van de verdelingen is mogelijk door systematisch te werken met de Poisson verdeling, maar dat is wel erg bewerkelijk. Het blijkt dan dat de cumulatie van de verdelingen over vele generaties alleen wat betreft de negatief exponentiele verdeling gemakkelijk te berekenen is. Het resultaat hiervan, de P0, nulproportie of extinctie van de allelen is essentieel voor de random theorie. De berekeningen van deze P0 of allel extinctie met de recurrentie formule, waarbij de gecumuleerde exponentiele intensiteit ook nog door parameters bepaald wordt, die populatie specifiek zijn, geven informatie over het random neutrale verloop en de non random selectie. Dit wordt getoond door het verloop van de allelen over vele generaties is in tabellen te beschrijven voor populaties groot en klein, in omvang toenemend en afnemend, met en zonder selectie, met en zonder inteelt. Ook wordt beschreven hoe het random verloop is van grotere hoeveelheden allelen en dus genfrequenties. Van belang is echter dat de verdelingen primair het verloop beschrijven van absolute hoeveelheden, de quanta, van de nakomelingen en de allelen. Bij literatuur onderzoek later vond ik dat deze extincties ook duidelijk door Motoo Kimura beschreven zijn, maar wel op andere wijze herleid. Kimura vond de extincties echter niet relevant, omdat ze niet toepasbaar zouden zijn bij beperkte populaties. Nowise dus, deze extinctie is onmisbaar in een logische theorie.               

Aandachtspunten zijn:
De neutrale theorie als nulhypothese van de genetische selectie betreft uitsluitend de directe veranderingen in aantallen of frequenties van allelen en/of nakomelingen van individuen, die hier beschreven worden. Veranderingen in de heterozygotie vormen een indirecte basis voor de neutrale theorie.
De directe neutrale verandering of allel extinctie wordt ook beschreven in de beperkte en kleine populatie en geeft naast de genetic drift aanvullende informatie over de genetische veranderingen.
Selectie is altijd het gevolg van non random verschillen in de pariteiten, in de aantallen nakomelingen van individuen.

En dan iets anders
Een ander onderwerp, dat mijn aandacht kreeg, is de natuurlijke evolutie van het klimaat en hoe de mensen die nu gaan beïnvloeden. Een fascinerend onderwerp, dat ons allen direct raakt. 

De zon en de zondvloed
Inleiding en samenvatting
De berichten over de klimaat verandering als gevolg van de broeikasgassen, die de mensen in de atmosfeer brengen leiden enerzijds tot het besef dat de waarschuwingen van onderzoekers in acht moeten worden genomen. Zeer veel regels en bepalingen bevorderen dan ook dat er duurzamer wordt gewerkt en dat nieuwe technieken worden ontwikkeld waarmee energie kan worden geproduceerd en gebruikt zonder de atmosfeer te veranderen in een broeikas. Anderzijds zijn er ook lieden, die de ernst van de klimaat veranderingen bestrijden en het nut van de duurzame technieken in twijfel trekken. Deze tegenstanders wijzen er op dat er altijd klimaat veranderingen zijn geweest en dat er ook nu andere oorzaken zijn voor de vrij geringe opwarming, die men thans (nog) meet. De rol van de antropogene broeikasgassen is dus volgens deze tegenstanders  niet goed te bewijzen en is volgens hen ook niet zo relevant in deze natuurlijke processen. Een studie, die echter de twijfels van deze tegenstanders volgt en nagaat hoe klimaat veranderingen tot stand kwamen en komen en wat daarin nu en in de toekomst de rol zal zijn van de antropogene gassen, geeft resultaten die werkelijk verontrustend zijn en grote rampen voorspellen als we op deze voet doorgaan. In deze studie wordt dan ook op eenvoudige wijze uitgelegd hoe de natuurlijke factoren klimaat verandering veroorzaken. Op kritische wijze wordt daarbij ook de invloed van de variaties in de activiteit van de zon verkend, waarbij ook nieuwe inzichten en indicaties aan de orde komen. Dit belangrijke onderwerp is een nog grotendeels ongebaande weg voor de wetenschap. Er wordt een duidelijke aanwijzing gegeven over het te verwachten verloop van de temperatuur door de natuurlijke ontwikkeling van het klimaat, dus zonder de invloed van de mens. Verder wordt ook de invloed van de Noord-Atlantische zeestromen op kritische en inventieve wijze beschreven.  Het geheel van de veranderingen in oa de atmosfeer, de oceanen en de levende organismen wordt beschreven als een niveau verandering in een zich zelf besturend of cybernetisch systeem.  Ook is er kritiek op de al te optimistische visie van het IPCC over de verwachting om de uitstoot van de broeikasgassen te kunnen beperken en over de stijging van de zeespiegel. Verder wordt ingegaan op de relatie die er is tussen het smelten van grote hoeveelheden ijs, zoals dat gebeurde aan het eind van de ijstijden, en toename van vulkanische activiteit en mogelijk zelfs het plotseling wegzakken van het eilandenrijk Atlantis. Het probleem van de gevolgen van de klimaatverandering wordt hier ingeschat als zeer ernstig, zodat het lezen van dit verslag zelfs deprimerend kan zijn voor wie daarvoor gevoelig is. Er is echter zeker geen sprake van doemdenken, integendeel: De ontwikkelingen worden beschouwd als een uitdaging aan de mensen om een andere en betere samenleving op te bouwen, waarin  het voortbestaan van onze cultuur is gegarandeerd.